Дозвіл на користування надрами

Спеціальний дозвіл на користування надрами

Спеціальний дозвіл на користування надрами

Нормативно - правові акти:

 1. Конституція України;
 2. Кодекс України «Про надра»;
 3. Закон України «Про нафту і газ»;
 4. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік, Форма типового документа, від 30 травня 2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»;
 5. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, від 30 травня 2011 року № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

Слід зазначити про те, що Постанова КМУ № 615 (далі по тексту - Порядок), регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін.

Дія цього Порядку поширюється на всі види користування надрами.

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни, визначені статтею 13 Кодексу України про надра (132/94-ВР ) (далі - надрокористувачі).

Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянкиДержгеонадра надає окремий дозвіл.

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

Використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, здійснюється надрокористувачами у порядку, встановленому законодавством.Дозвіл на видобування корисних копалин надається після затвердження ДКЗ запасів корисних копалин або їх апробації за умови подальшого затвердження ДКЗ.Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища умежах наданої йому ділянки надр.

ДОЗВОЛИ НАДАЮТЬСЯ НА ТАКІ ВИДИ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ:

 • геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • видобування корисних копалин;
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 • створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи,
  лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
 • виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на:

 • 5 років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числідослідно–промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • 10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зониУкраїни;
 • 20 років - на видобування корисних копалин;
 • 30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної(морської) економічної зони України;
 • строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строкгеологічного вивченнянафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;
 • 20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 • 50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

строк дії відповідної угоди про розподіл продукції - на виконання угод про розподіл продукції.

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно – оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'яткиприроди, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку.

Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ ДОЗВІЛ НАДАЄТЬСЯ У РАЗІ:

 1. видобування корисних копалин, якщо заявник за результатами геологічного вивчення ділянки надр за власні кошти здійснив підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ, а також видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років з моменту надання дозволу;
 2. розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у користування;
 3. геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення, а також торфу (у родовищах площею менше ніж1000 гектарів).

  Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, Держгеонадра розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу.

  У разі надходження до Держгеонадр в установлений строк заяв разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількохпретендентів дозвіл надається на умовах аукціону;
 4. геологічного вивчення надр за рахунок коштів державногобюджету;
 5. геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для потребсільського господарства;
 6. геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;
 7. геологічного вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;
 8. геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавствазаявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в оренду (концесію).

  У разі перебування цілісних майнових комплексів в оренді (концесії) строк дії дозволу не може перевищувати строку оренди (концесії) таких комплексів (з урахуванням строку дії дозволу, визначеного пунктом 7 цього Порядку);
 9. будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 10. створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження;
 11. експлуатації підземних споруд, пов'язаної із запобіганням підтопленню навколишнього середовища внаслідок закриття шахт;
 12. видобування корисних копалин з родовищ, що містять затверджені або апробовані ДКЗ незначні запаси за критеріями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1257 "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин"
 13. геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин державними унітарними і казенними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;
 14. геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування бурштиноносних порід на ділянках проявів бурштину, які не мають промислового значення, розмір яких не перевищує один гектар;
 15. виконання угод про розподіл продукції.

Для отримання дозволів згідно з підпунктами 1-15 цього пункту заявники подають Держгеонадрам вустановленому порядку заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1 Постанови.

Слід зазначити та особливо звернути Вашу увагу на те що, документи розглядаються тільки за умови їх комплектності.

Реєстрація документів, що надійшли для надання дозволу, здійснюється у визначеномуДержгеонадрами порядку.

Документи, що не відповідають вимогам Порядку, повертаються заявникові.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 60 днів після надходження заяви разом із зазначеними документами у повному обсязі.

Надання дозволів у випадках, передбачених підпунктами 1-14 цього пункту, здійснюється за рішенням Держгеонадр.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користуваннянадрами без проведення аукціону

Вид користування надрами Найменування документа

1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, утому числі дослідно-промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, утому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

нотаріально засвідчені копії установчих документів

нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ(для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом

програма робіт з геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело фінансування, календарний план виконання за роками, застосування корисної копалини)

нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод)

пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення

інформація про ефективність можливого використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації ресурсів корисних копалин (обсяг капітальних вкладень, річна потужність з видобутку корисної копалини, виробництво готової продукції, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі

оглядова карта (масштаб 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів

гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)

геологічні розрізи

До зазначеного переліку додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану

у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:

- копія дозволу на її геологічне вивчення

- результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі) або створення підземного сховища

для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс

у разі продовження, поновлення строку дії дозволу - оригінал або засвідчена заявником копія документа, що містить інформацію про проведення державної експертизи звітів за результатами геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів, передбачену пунктом 27 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

2. Видобування корисних копалин

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

нотаріально засвідчені копії установчих документів
нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом

програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів корисних копалин (обсяг капітальних вкладень, річна потужність з видобутку корисної копалини, виробництва готової продукції, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування)

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр

результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод)

копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі (копії, завірені заявником)

нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі

довідка державного науково-виробничого підприємства "Геоінформ України" про залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за даними державного балансу запасів

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів

гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)

структурна карта (для родовищ нафти і газу)

характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками

До перелічених документів додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти:

- копія дозволу на геологічне вивчення надр

- копії фінансових звітів підприємства (філій) за роки проведення геологорозвідувальних робіт

- довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про загальну вартість геологорозвідувальних робіт, проведених на родовищі за власні кошти

у разі використання природних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами - перелік структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування

для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - нотаріально засвідчені документи, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс

для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності

у разі продовження, поновлення строку дії дозволу - оригінал або засвідчена копія документа, що містить інформацію про оцінку проектно-технічної документації з розробки родовища, передбачену пунктом 27 цього Порядку

3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод, будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу та експлуатація підземних споруд, пов'язана із запобіганням підтопленню навколишнього середовища внаслідок закриття шахт

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

нотаріально засвідчені копії установчих документів
нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр)

програма робіт з будівництва або експлуатації підземних споруд з техніко-економічними показниками роботи підприємства на наступні два роки та зазначенням джерел фінансування

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа

оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

4. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо) у частині їх геологічного вивчення та збереження

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

нотаріально засвідчені копії установчих документів
нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони довкілля

висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове і культурне значення)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі

оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
ЩОДО ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Термін отримання спеціального дозволу: договірний

Вартість послуг отримання спеціального дозволу: договірна

Офіційні платежі:

 1. За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374;
 2. Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається суб'єкту господарювання в користування, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" .

УВАГА! Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу протягом 45 днів з дати прийняття рішення Держгеонадрами про надання дозволу. У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення відповідно до пункту 8 цього Порядку, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення підлягає скасуванню.

Додаткові послуги:

 • Супровід Клієнта (суб’єкта господарювання) до аукціона;
 • Прийняття участі на аукціоні (юридичне представництво інтересів);
 • Підготовка усіх необхідних документів для оформлення та сплати суб’єктом господарювання офіційних платежів;
 • Юридично-грамотне вирішення Ваших проблем на найвищому законному рівні у сфері отримання дозволу;
 • Надання юридичної консультації щодо отримання дозвільної документації та ін.

Для отримання детальної інформації
Контакти:

Тел/факс (044) 339-54-87
Моб. 095-841-11-61
Моб. 067-123-45-67

З повагою, Колектив Юридичної компанії «ПРАЙМ БІЗНЕС - КЛАС»

<< Назад