Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

 

поводження з небезпечними відходами

У сфері господарської діяльності поводження з небезпечними відходами визначаються правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

Відповідно до Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР наведені нижче основні терміни, які вживаються в такому значенні:

ВІДХОДИ - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

ВИРОБНИК ВІДХОДІВ - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України Постановою № 446 від 13.07.2016 затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі – Ліцензійні умови).

Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі - ліцензія), а також визначають вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Замовити послугу

 

Документи, що подаються для отримання (переоформлення) ліцензії

  1. заява про отримання ліцензії згідно з додатком 1;

  2. опис у двох екземплярах (додаток 4);

  3. відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за формою згідно з додатком 2), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання;

  4. відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;

  5. відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення), за формою згідно з додатком 3;

  6. відомості про наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з додатком 6;

  7. перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;

  8. копії, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання:

- паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);

- реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди;

- технологічного регламенту.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 13 Закону ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 5) та відповідні документи або їх копії (фотокопії), засвідчені в установленому порядку, які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Збирання та сортування відходів здійснюється за видами та класами небезпеки для подальшого визначення найбільш оптимальних напрямків поводження з ними. Змішування відходів, якщо це не передбачено технологічним регламентом, не допускається.

Надзвичайно небезпечні відходи (I класу) збирають у герметичну жорстку закриту тару.

Високонебезпечні відходи (II класу) збирають з урахуванням їх фізичного стану в поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо, що запобігають поширенню шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.

Помірно небезпечні відходи (III класу) збирають у тару, яка забезпечує їх локалізацію, що дає змогу виконувати вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи, унеможливлює негативний вплив на здоров’я людей та поширення у навколишнє природне середовище шкідливих речовин.

Юридична компанія «ПРАЙМ БІЗНЕС - КЛАС» здійснює діяльність за загальновизнаними світовими стандартами юридичної практики.

Законність та гнучкість прийнятих рішень, гарантована якість наданих послуг, професійний та індивідуальний підхід до співпраці з кожним нашим Клієнтом, гнучка цінова динаміка у вирішенні вартості надання юридичних та правових послуг – саме ці фактори складають успішність Колективу Юридичної компанії «ПРАЙМ БІЗНЕС - КЛАС».

Слід зазначити про те, що Ваше право для нас обов’язок дотриматись найвищих критеріїв надання правових послуг. Дотримання умов гарантує усім нам спільні можливості досягнення успіху, перемоги, прибутковості, прозорості та партнерства.

Для отримання юридичної консультації від спеціалістів
Юридичної компанії «ПРАЙМ БІЗНЕС-КЛАС»
Контакти: 097-123-45-67

прайм бізнес-клас