Дозвіл на розміщення відходів

Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів


Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та стимулювання впровадження маловідходних технологій Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади в межах своєї компетенції здійснюють у відповідності до п. в ст. 31 Закону України «Про відходи» заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, встановлення на основі затверджених нормативів (питомих показників обсягів утворення відходів) лімітів на утворення відходів.

Відповідно до п. а, ч. 1, Ст. 32 Закону України «Про відходи», заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів, з метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, забороняється вести будь - яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Відповідно до ст. 55. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.

Відповідно до ПОСТАНОВИ КМ УКРАЇНИ від 3 серпня 1998 р. N 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 N 289 ( 289-2012-п ) від 11.04.2012 N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013) (далі по тексту - ПОРЯДОК), з метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, удосконалення економічного механізму справляння зборів за їх розміщення та відповідно до статті 31 Закону України «Про відходи» Затверджено Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів.

Порядок визначає правила розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, у тому числі небезпечних, на території України.

Розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів, видачу дозволів на розміщення небезпечних відходів здійснює Мінприроди відповідно до цього Порядку.

Прийом заяв, підготовлених проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) здійснюється виключно через дозвільні центри.

Проведення додаткових експертиз заяв та документів, що додаються до них, для одержання лімітів на утворення та розміщення відходів забороняється.

Терміни, що використовуються в Порядку, мають наступні значення:

ЛІМІТ на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території;

НОРМАТИВНО допустимі обсяги утворення відходів – максимальний обсяг відходів, що може утворитися в результаті технологічного процесу за умови дотримання встановленого технологічного регламенту;

ПИТОМИЙ показник утворення відходів - обсяг відходів конкретного виду, який утворюється при виробництві одиниці продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги тощо.
Для твердих побутових відходів, що утворюються на території даного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який утворюється на одну людину, що проживає в даному районі, працює на підприємстві, в установі, організації даного району;

РОЗМІЩЕННЯ відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах;

ЛІМІТ на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий Мінприроди, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;

ПОНАДЛІМІТНЕ розміщення відходів - виявлений у власника обсяг відходів, на які у нього немає дозволу на розміщення і які підлягають обов'язковому розміщенню за окремим дозволом Мінприроди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення та розміщення відходів, їх дотриманням здійснює Держекоінспекція та її територіальні органи.

Інші терміни, зокрема "НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ", вживаються у значенні, наведеному у Положенні про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтому та Зеленому переліках відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. №1120.

Ліміт на утворення відходів визначається їх власником у процесі діяльності на підставі дозволу на розміщення відходів та договору (контракту) на передачу відходів іншому власнику.

Ліміт на утворення відходів розраховується на підставі нормативів утворення для кожного виду відходів за класами їх небезпеки і має дорівнювати сумарному обсягу відходів, розміщених на своїй території та переданих іншому власнику.

Ліміт на утворення відходів не може перевищувати нормативно допустимих обсягів утворення відходів. Норматив утворення відходів визначається технологічним регламентом на підставі питомих показників утворення відходів.

Власникам відходів, які здійснюють лише їх розміщення, затверджується ліміт на розміщення відходів.

До категорій власників, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, належать:

 • власники відходів як вторинної сировини, які провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;
 • власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"

Власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів у яких не перевищується граничне значення (Пгз), що дорівнює до 1000 умовних одиниць на рік, подають щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг декларацію про відходи (додаток 3 ПОРЯДКУ). Реєстрація декларацій про відходи здійснюється на безоплатній основі. Декларації про відходи передаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Критерієм включення ОУВ до реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою:

Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4, де м1, м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених на ОУВ відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

До реєстру включаються об'єкти, для яких показник загального утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз), що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік.

Критерієм включення ООУВ до реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який не може бути меншим 100 тонн на рік.

Передача накопичених за попередні роки відходів іншому власнику здійснюється за окремим дозволом Мінприроди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а їх обсяг не враховується при затвердженні лімітів на розміщення відходів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за поданням райдержадміністрацій до 1 лютого поточного року визначають перелік власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів на наступний рік (крім власників, які звільняються від одержання таких лімітів).

Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації до 1 березня поточного року надсилають на адреси власників відходів повідомлення про необхідність подання на погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів на наступний рік.

Власники відходів, які здійснюють лише їх розміщення, до 1 квітня, а власники відходів, які утворюють та розміщують їх на своїй території, до 1 червня поточного року подають Мінприроди та відповідним дозвільним центрам заяви про одержання дозволу на розміщення відходів у наступному році.

Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розглядають заяви і до 1 липня видають дозволи на розміщення відходів (додаток 1 цього Порядку) або надсилають власникам відходів повідомлення з викладенням причин відмови у видачі дозволів, встановлюючи термін повторного подання необхідних документів.

На підставі одержаних дозволів власники відходів готують скориговані проекти лімітів на утворення та розміщення відходів (додаток 2) і до 1 вересня поточного року подають їх на:

 • погодження Мінприроди (для утворення та розміщення небезпечних відходів);
 • затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям (для утворення та розміщення інших відходів).

Погоджені проекти лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів Мінприроди передає на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

Дозвіл набирає чинності після затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів. Він може бути скоригований за клопотанням власника відходів щодо перегляду ліміту на утворення та розміщення відходів.

Проекти лімітів на утворення та розміщення відходів розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, які затверджують або відхиляють їх протягом двох тижнів.

У разі відхилення проекту ліміту власникові відходів надсилається лист з викладенням причин відхилення та встановлюється термін повторного розгляду.

Ліміти на утворення та розміщення відходів встановлюються терміном на три роки і доводяться до власників відходів до 1 жовтня поточного року.

У разі утворення відходів, що перевищують обсяги затверджених лімітів, власник відходів повинен одержати на них окремий дозвіл.

Для одержання такого дозволу власник відходів повинен подати до Мінприроди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій техніко - економічне обгрунтування утворення додаткових обсягів відходів, а також довідку щодо можливості їх екологічно безпечного розміщення.

Власник відходів має право протягом 6 місяців після затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів звернутися з клопотанням про його перегляд.

Підставою для перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів може бути:

 • використання у виробництві нових видів сировини, матеріалів;
 • випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
 • удосконалення технологічних процесів, устаткування тощо;
 • укладення додаткових договорів (контрактів) на передачу відходів іншим власникам. Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у разі необхідності протягом встановленого терміну переглядають ліміти на утворення та розміщення відходів.

Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, несвоєчасне затвердження або незатвердження лімітів утворення та розміщення відходів несе власник відходів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ :

 • проект ліміту на утворення та розміщення відходів;
 • відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
 • довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;
 • довідка про питомі показники утворення відходів;
 • копії чинних договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам, а для державних та комунальних підприємств, в яких не затверджено фінансових планів, гарантійний лист щодо обов'язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам;
 • довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік;
 • висновки санітарно - епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами.

Строк дії документа дозвільного характеру: 3 (три) роки.

Нормативно – правові акти:

 1. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 2. Закон України «Про відходи»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 289 «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» та ін.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ БІЗНЕС - КЛАС» пропонує Вашій увазі юридичні послуги за допомогою яких Ви маєте змогу отримати кваліфіковані інформаційно – консультаційні, правові, представництво інтересів, а також юридичний супровід пакета документів для отримання дозволу на утворення та розміщення відходів.*

*Інформація наведена у даному розділі для ознайомлення, носить інформаційно – консультаційний характер.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ БІЗНЕС - КЛАС»