Жовтий та зелений перелік відходів

Контроль за утилізацією та перевезенням небезпечних відходів


Рішення про видачу (відмову у видачі) погодження, дозволу, листа — роз'яснення суб'єкту господарювання приймається у строк не більше ніж 30 робочих днів від дати реєстрації поданих документів.


Умови та порядок надання юридичних послуг щодо отримання дозволу (листа роз'яснення)

Термін отримання дозволу (листа - роз’яснення): договірний
Вартість послуг отримання дозволу (листа - роз’яснення): договірна
Офіційні платежі: відсутні

Замовити послугу

До відходів, що є об'єктом транскордонного перевезення належать:

  • небезпечні відходи, що включені до розділу А Жовтого переліку відходів;
  • відходи, які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів;
  • відходи, що включені до Зеленого переліку відходів і є об'єктом транскордонного перевезення, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку небезпечних властивостей (затверджується Мінекології), а також якщо транскордонні перевезення таких відходів підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах.

Транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів під час їх транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій. Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів.

Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням базується на процедурі письмового повідомлення компетентних органів заінтересованих держав про будь - яке транскордонне перевезення небезпечних відходів і отримання від них письмової згоди на здійснення перевезення.

Повідомником може бути:

  • виробник відходів;
  • експортер;
  • компетентний орган держави експорту (особа, призначена компетентним органом).

Основними документами, що застосовуються у процедурі повідомлення та для отримання письмової згоди на перевезення, а також для супроводження транскордонних перевезень небезпечних відходів, є повідомлення, у якому засвідчується згода на транскордонне перевезення, і документ про перевезення, у якому засвідчується факт відвантаження, проходження пунктів пропуску через державний кордон, отримання одержувачем і завершення утилізації/видалення відходів.

Перелік документів для отримання дозволу на утилізацією та перевезенням небезпечних відходів

Групи відходів

Категорії відходів, що відповідають додатку І до Базельської конвенсії
Y1 Медичні,відходи, отримані в результаті
лікувального догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках
Y2 Відходи виробництва та переробки фармацевтичноїпродукції
Y3 Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати
Y4 Відходи виробництва, одержання і застосування
біоцидів,і фітофармацевтичних препаратів
Y5 Відходи,виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини
Y6 Відходи виробництва, одержання і
застосування органічних розчинників
Y7 Відходи, термічної, обробки та
карбідизації які містять ціаніди
Y8 Непотрібні, мінеральні масла, що не придатні для
використання за призначенням
Y9 Відходи у вигляді сумішей та емульсій, масла/вода,
вуглеводні/вода
Y10 Відходи, речовини та вироби, що містять поліхлоровані біфеніли (ПХБ) та/або поліхлоровані, терфеніли, (ПХТ), та/або полібромовані
біфеніли (ПББ) або забруднені ними
Y11 Відходи у вигляді смолистих залишків очистки, дистиляції або будь - якої піролітичної обробки
Y12 Відходи виробництва, одержання і
застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи
Y13 Відходи виробництва, одержання і застосування смол, латексів, пластифікаторів,
клеїв/зв'язуючих матеріалів
Y14 Непотрібні хімічні речовини отримані в ході науково - дослідних робіт чи учбового процесу природа
яких ще не виявлена та/або які є новими і чий вплив на людину та/або навколишнє
середовище невідомий
Y15 Відходи вибухонебезпечного характеру,,що,не,підпадають під інше законодавство
Y16 Відходи виробництва,одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів
Y17 Відходи поверхневої обробки металів і пластмас
Y18 Залишки від операцій по видаленню промислових
відходів
Відходи, що містять
Y19 Карбоніли металів
Y20 Берилій; сполуки берилію
Y21 Сполуки шестивалентного хрому
Y22 Сполуки міді
Y23 Сполуки цинку
Y24 Миш'як; сполуки миш'яку
Y25 Селен; сполуки селену
Y26 Кадмій; сполуки кадмію
Y27 Сурма; сполуки сурми
Y28 Телур; сполуки телуру
Y29 Ртуть; сполуки ртуті
Y30 Талій; сполуки талію
Y31 Свинець; сполуки свинцю
Y32 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду
кальцію
Y33 Неорганічні ціаніди
Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому стані
Y35 Розчини основ чи основи у твердому стані
Y36 Азбест (пил та волокна)
Y37 Органічні сполуки фосфору
Y38 Органічні ціаніди
Y39 Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли
Y40 Ефіри
Y41 Галогеновані органічні розчинники
Y42 Органічні,розчинники,,за,винятком,галогенованих розчинників
Y43 Будь - які матеріали типу поліхлорованого
дибензофурану
Y44 Будь - які матеріали типу поліхлорованого
дибензо-п-діоксину
Y45 Галогенорганічні сполуки, крім речовин, зазначених
у цьому додатку.

Завантажити повні Жовтий перелік відходів та Зелений перелік відходів

Перечень документов для отримання дозволу на утилізацією та перевезенням небезпечних відходів